Algemene voorwaarden
Begrippen:

1. De Webshop: Skatesupplies
2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon welke een overeenkomst aangaat met de Webshop betreffende de levering van diensten of producten.
3. Website: http://www.skatesupplies.nl


Algemene Bepalingen
1. Op alle door de Webshop met toepassing van deze Leveringsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.
2. De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door plaatsing van een bestelling via het bestelformulier op de website of per e-mail. Bestellingen worden per e-mail bevestigd.
3. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de Webshop en haar afnemers.


Prijzen en aanbiedingen
1. Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. De BTW op skate-artikelen bedraagt 19%.
2. Alle aanbiedingen op deze website zijn onder voorbehoud van prijs, uitvoering leverbaarheid en levertijd. Alle gegevens zijn gebaseerd op laatst bekende informatie. De Webshop is gerechtigd achteraf de opgegeven prijzen aan te passen.
3. Alle aanbiedingen van de Webshop zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, dan wel anderszins is overeengekomen met koper.


Leveringen en betaling
1. De door de Webshop opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
2. Levering vindt plaats in Nederland en Belgie tenzij anders is overeengekomen en geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan koper.
3. Aflevering van goederen geschiedt voor risico van koper op het laatst bekende adres van koper, zoals geregistreerd in de database van de Webshop.
4. De Webshop is gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen.
5. Bestellingen die uit meerdere producten bestaan kunnen door de Webshop in delen worden geleverd en gefactureerd, waarbij éénmalig verzendkosten worden berekend.
6. De Webshop is gerechtigd haar leveringsverplichting aan koper op te schorten indien deze nog enige betalingsverplichting heeft aan de Webshop, in het bijzonder betreffende openstaande facturen voor leveringen van de Webshop aan koper.
7. Betaling van facturen dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.
8. Alle door de Webshop krachtens overeenkomst aan koper geleverde goederen blijven eigendom van de Webshop totdat alle bedragen die koper verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.


Reclames en aansprakelijkheid
1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper de Webshop daarvan binnen zeven werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.
2. Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Webshop de keuze de betreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de goederen onbeschadigd zijn. De kosten voor deze retourzendingen zijn voor rekening van koper, tenzij anders is overeengekomen.


Overige bepalingen
1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien vooraf overeengekomen tussen de Webshop en koper.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of een leveringsovereenkomst met de Webshop zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Skatesupplies.nl
Home
Nieuw
Contact
 
Zoek op Groep
Accessoires
Bescherming
Lagers
Skates
Wielen
Onderhoud
Frames
Kids
Tassen
 
Zoeken op term
 

info@skatesupplies.nl | KvK nummer 02 09 83 01 | BTW nummer NL 1002.40.185.B.01